Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ACS Facilitaire Dienstverlening B.V., gevestigd aan de Burgzatenstraat 18 te (3813 CJ) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32080190.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
werkzaamheden: glazenwaswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en/of andere diensten die door opdrachtnemer worden aangeboden.
opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon respectievelijk hun rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie op basis van deze algemene voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
opdrachtnemer: ACS Facilitaire Dienstverlening B.V.
werkprogramma/werkomschrijving: een formulier waarop opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever een werkomschrijving heeft vermeld, waarop tevens de plaats, de werktijden en de frequentie van de verschillende door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden worden vermeld.
object: het gebouw, schip, bus, trein, sanitair en dergelijke waar door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht.
overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden.
partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van opdrachtnemer met derden respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd.
Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zo veel mogelijk in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes

Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens op basis waarvan opdrachtnemer haar aanbod heeft gedaan.

Artikel 4. Opdrachtbevestiging

Opdrachtnemer zal de inhoud van de overeenkomst bevestigen aan opdrachtgever door toezending van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma/werkomschrijving. Indien opdrachtgever niet uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk middels een aangetekende brief aan opdrachtnemer zijn eventuele op- of aanmerkingen heeft gemeld, wordt opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma/ werkomschrijving.
Uitsluitend de voorwaarden gesteld op of bij de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
Bij eenmalige werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma/werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, doordat opdrachtgever de opdrachtbevestiging en/of het werkprogramma/werkomschrijving heeft ondertekend of doordat opdrachtgever heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer wordt aangevangen.

Artikel 5. Zekerheid

Opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van opdrachtgever.
Na het sluiten van de overeenkomst kan opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien zij goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen. Indien en zolang opdrachtgever in dit geval weigert of niet is staat is zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 8 lid b en artikel 11 lid c van deze Algemene Voorwaarden voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 7. Onderaanneming

Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever op de hoogte stellen indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden zal worden uitgevoerd.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma/werkomschrijving door opdrachtnemer, diens personeel of derden worden uitgevoerd.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, dan kan opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen.
Indien het opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassingen, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 9. Klachten

Klachten dienen door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld binnen bekwame tijd (zoals bedoeld in artikel 6:89 BW) nadat de afwijking is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt. Opdrachtgever zal de afwijking volledig en gedetailleerd melden, zodanig dat  opdrachtnemer in de gelegenheid is om daar adequaat op te reageren.
Opdrachtnemer dient ingeval van een tekortkoming waarvoor hij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze tekortkoming te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. In dat geval zal opdrachtnemer de tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is herstellen, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
Alle verplichtingen van opdrachtnemer tot het herstellen van de tekortkoming vervallen indien opdrachtgever in verzuim is, tenzij opdrachtgever zich kan beroepen op een wettelijk recht tot opschorting van zijn verplichtingen.
Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt indien de vordering niet binnen bekwame tijd (zoals bedoeld in artikel 6:89 BW) en in ieder geval binnen één maand nadat de schade of de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
Klachten over facturen dienen uiterlijk zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend.

Artikel 10. Kosten hulp- en reinigingsmiddelen

Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs van opdrachtnemer ingegrepen. Opdrachtnemer is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
In afwijking van het hierboven onder lid a. bepaalde, zal opdrachtgever het voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos aan opdrachtnemer ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van de uitvoering van de buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
Door opdrachtgever zal aan opdrachtnemer kosteloos een af te sluiten ruimte voor materiaalopslag in of bij het object ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om alle bedrijfsmiddelen van opdrachtnemer, die in de bedoelde ruimte worden gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van opdrachtnemer bedoelde bedrijfsmiddelen aan opdrachtnemer af te geven.
Opdrachtgever zal ten behoeve van het personeel van opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in of bij het object kosteloos faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 11. Prijs

De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd.
De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, door opdrachtgever opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
Opdrachtnemer is vrij prijswijzigingen door te voeren ingeval wetswijzigingen, wijzigingen in de toepasselijke cao, wijzigingen in de sociale lasten, premies of andere maatregel van overheidswege, andere wettelijke bepalingen of ingeval wijzigingen in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke leiden tot verhoging van de kosten voor opdrachtnemer. Opdrachtnemer is vrij deze verhoging per ingangsdatum van de wijziging door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 12. Facturering, voorschot en betalingsvoorwaarden

Facturering zal plaatsvinden binnen de in de opdrachtbevestiging genoemde termijnen. Indien in de opdrachtbevestiging hierover niets is bepaald, vindt facturering maandelijks plaats op de eerste dag van de maand. Indien de opdracht is aangegaan voor een periode van korter dan een maand zal facturering plaatsvinden op de dag na dag waarop de werkzaamheden door opdrachtnemer zijn afgerond, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta binnen 14 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. Betaling heeft plaatsgevonden zodra opdrachtnemer daadwerkelijk over het geld kan beschikken.
Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een voorschot te vragen op betaling van enig aan haar verschuldigd bedrag.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling.
De in lid a. bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente (bij niet-handelstransacties) ex artikel 6:119 BW, dan wel de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW (bij handelstransacties) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volledige kalendermaand.
Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,- exclusief BTW. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Ingeval de WIK en het Besluit BIK dwingendrechtelijk van toepassing zijn, dan zal opdrachtnemer de daarin opgenomen vergoedingen bij opdrachtgever in rekening brengen. Indien opdrachtgever op een andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.
Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde wettelijke (handels)rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende (buiten)gerechtelijke kosten. Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom, waarbij ongeacht een andere vermelding door opdrachtgever, de betaling altijd eerst strekt tot betaling van de oudste factuur.
Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever ondanks een schriftelijke sommatie weigert aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder begrepen gevolgschade en bedrijfsschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed. Bij gebruik van een hoogwerker is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Ingeval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 50% van het totale netto factuurbedrag van de betreffende verrichtte werkzaamheden en/of ter beschikking gestelde of geleverde goederen, waaronder doch niet uitsluitend hulp- en reinigingsmiddelen, materialen, machines en gereedschappen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of ter beschikking gestelde of geleverde goederen, waaronder doch niet uitsluitend hulp- en reinigingsmiddelen, materialen, machines en gereedschappen waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren en schadeloos te stellen.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt nimmer verder dan het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
Voornoemde uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van werknemers en medewerkers van opdrachtnemer en van derden die door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wier diensten door opdrachtnemer gebruik is gemaakt.
Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.

Artikel 14. Overname van personeel opdrachtnemer

Het is opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van het personeel van opdrachtnemer met opdrachtnemer, gedurende de looptijd van de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een werknemer of medewerker van de opdrachtnemer, dan wel een werknemer of medewerker van de opdrachtnemer op enige andere wijze, direct of indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten, tenzij hierover voorafgaande schriftelijke overeenstemming is bereikt met de opdrachtnemer.
Ingeval opdrachtgever het in lid a. van dit artikel genoemd verbod overtreedt, verbeurt opdrachtgever voor iedere overtreding een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter hoogte van 
€ 5.000,- aan opdrachtnemer, en een bedrag van € 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd alle overige rechten van opdrachtnemer, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Artikel 15. Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
De opzegging door opdrachtgever dient middels een aangetekende brief te geschieden. De opzegtermijn voor opdrachtgever bedraagt drie maanden. Indien opdrachtnemer meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure vangt de opzegtermijn van drie maanden aan op het moment dat de nieuwe opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtnemer bekend is gemaakt. Indien opdrachtnemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure vangt de opzegtermijn van drie maanden aan op het moment waarop de nieuwe opdrachtnemer of het besluit tot heraanbesteding schriftelijk aan opdrachtnemer bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen een redelijke door opdrachtnemer gestelde termijn heeft hersteld.
Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden betreffende opdrachtgever opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, opdrachtgever een buitenwettelijke schuldsaneringsregeling aanbiedt of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Indien opdrachtnemer de overeenkomst met een beroep op lid d., e. of f. van dit artikel ontbindt of beëindigd, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien opdrachtnemer de overeenkomst met een beroep op lid d., e. of f. van dit artikel ontbindt of beëindigd, of de uitvoering van de overeenkomst opschort, is opdrachtnemer niet verplicht tot voldoening van enige vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever en is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
Deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst blijven voor zover nodig en mogelijk ook na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen onverkort van kracht.
Opdrachtnemer zal na beëindiging van de overeenkomst een definitieve afrekening opmaken. Ingeval opdrachtgever een nadere vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd is, stuurt opdrachtnemer daarvoor een factuur aan opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Onder andere omstandigheden van zodanige aard wordt mede begrepen: tekort aan personeel bij opdrachtnemer, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of in andere bedrijven, een algemeen gebrek aan benodigde materialen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en oorlog.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichting had moeten nakomen.
Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard heeft opdrachtnemer het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering tot nakoming als gevolg van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard langer dan drie maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien op grond van de overeenkomst reeds gedeeltelijk is gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend. Ingeval van ontbinding wegens overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard bestaat voor geen van de partijen een verplichting tot schadevergoeding.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard bij opdrachtgever, tijdelijk, doch ten hoogste drie maanden door opdrachtnemer niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de tussen partijen overeengekomen prijs voor die periode.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen indien en voor zover opdrachtgever een rechtspersoon is, dan wel een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland.

***